اعضای هیات علمی

رز

ردیف     نام نام خانوادگی رسته استخدام- مرتبه     تحصیلات رشته تحصیلی-گرایش         رزومه
۱ کمال خدائی هیات علمی- استادیار دکترای تخصصی زمین شناسی- هیدژولوژی   
رزومه
۲ سعید میرزایی هیات علمی- استاد دکترای تخصصی ژئوفیزیک- الکترومغناطیس رزومه ۱۳۹۸
۳ ندا سلطانی هیات علمی- استاد دکترا ی تخصصی زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی  رزومه
۴ اقدس بنایی هیات علمی- استادیار دکترا ی تخصصی بیوفیزیک  رزومه
۵ سید محمد زمانزاده خسرقی هیات علمی- دانشیار دکترا ی تخصصی زمین شناسی-رسوب شناسی  رزومه ۱۳۹۶
۶ هادی تابانی هیات علمی- استادیار دکترای تخصصی شیمی- تجزیه  رزومه
 
۷ امینه زینالی قایش قورشاق هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری بیوفیزیک  رزومه
۸ وحید غفوری هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری مهندسی الکترونیک-فناوری نانو  رزومه
۹ علی ابوالحسنی سورکی هیات علمی- استادیار دکترا ی تخصصی زیست شناسی- میکروبیولوژی  رزومه
۱۰ نسیم حیدریان هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی- اقتصادی  رزومه – ۱۳۹۶
۱۱ فرهاد اسدیان هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی- هیدژولوژی  رزومه
۱۲ راحله هاتفی هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی-زیست محیطی  رزومه
۱۳ اردشیر پورشعبان هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی- اقتصادی  رزومه
۱۴ سیده مهری جوادی هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی رزومه
۱۵ ابراهیم سفیداری کارشناس پژوهشی دکترا ی تخصصی زمین شناسی- نفت  رزومه
۱۶ علی اکبر شهسواری هیات علمی- استادیار دانشجوی دکتری زمین شناسی- هیدژولوژی  رزومه
۱۷ زهرا کاظمی زاده هیات علمی- استادیار فوق لیسانس شیمی – آلی  رزومه
۱۸ میترا پارسا هیات علمی- مربی فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی  رزومه
۱۹ مهدی بلفیون هیات علمی- مربی فوق لیسانس زیست شناسی-میکروبیولوژی  رزومه
۲۰ لادن بافته چی هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی  رزومه
۲۱ ناهید پارسافر هیات علمی- مربی فوق لیسانس فیزیک-حالت جامد رزومه
۲۲ کامران ملابخشی کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی انرژی- سیستمهای انرژی
۲۳ سمیه حیدری کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی نفت-پژوهش مهندسی نفت  رزومه
۲۴ منا کاشانچی کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی گیاهی
۲۵ هوشنگ مهرابی کارشناس پژوهشی فوق لیسانس زمین شناسی-رسوب شناسی  رزومه
۲۶ مهران کلهری کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی معدن- ژئومکانیک  رزومه
۲۷ محدثه خواجه زاده کارشناس پژوهشی فوق لیسانس زیست شناسی- سلولی و مولکولی
۲۸ نسرین سقازاده مدیر مرکز تجهیزات آزمایشگاهی فوق لیسانس مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری
۲۹ بتول جان جانه کارشناس پژوهشی فوق لیسانس زمین شناسی- هیدژولوژی
۳۰ فاطمه نظری هیات علمی- مربی پژوهشیار فوق لیسانس شیمی – محض   رزومه 
۳۱ سپیده یاسمی خیابانی هیات علمی-مربی فوق لیسانس ژئوفیزیک- لرزه رزومه

 

Scroll Up