تماس با ما

جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
تهران – اوین – دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

صندوق پستی:۱۹۶۱۵۱۱۷۱

تلفن تماس: ۴-۲۲۴۳۱۹۳۳ و ۴۰- ۲۲۴۳۱۹۳۹
نمابر: ۲۲۴۳۱۹۳۸

پست الکترونیکی واحد :
manager@jdsb.ac.ir

معاونت پژوهشی: research@jdsb.ac.ir
معاونت آموزشی: education@jdsb.ac.ir
معاونت فرهنگی: cultural@jdsb.ac.ir
معاونت پشتیبانی: patronage@jdsb.ac.ir

Scroll Up