فیزیک پایه سه

اندازه گیری و مشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار

 • این مجموعه شامل دو بخش مجزا می باشد.

بخش اول با استفاده از لوله های صوتی و بخش دیگر با استفاده ازمجموعه تار مرتعش به بررسی قوانین مربوط به امواج ساکن می پردازد.
شامل : دستور کار ، لوله های صوتی ، تارمرتعش و …..
قیمت: ۲۳۸۰۰۰۰۰ ریال

 


 

  بررسی امواج ساکن در تارهای مرتعش

 • در این آزمایش با ایجاد فرکانسهای مختلف توسط نوسانگر هماهنگهای

مختلف در تار مرتعش ایجاد می شود.

شامل : دستور کار ، نوسانگر ،نیروسنج ، تار مرتعش …
قیمت: ۷۸۰۰۰۰۰ ریال

 


 

بررسی امواج ساکن در لوله های صوتی

 • این آزمایش جهت مشاهده گره وشکم های ایجاد شده در حالت تشدید

ارائه می گردد.

شامل : دستور کار ، نوسانگر،لوله صوتی و …
قیمت: ۸۰۰۰۰۰۰ ریال

 


 

اندازه گیری سرعت صوت در محیط های مختلف (هوا)

 • این مجموعه جهت اندازه گیری سرعت صوت با ایجاد حالتهای تشدید

طراحی شده است.

شامل : دستور کار ، نوسانگر ،لوله های صوتی و …
قیمت: ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال

 


 

 • نیروی ارشمیدس
  دراین آزمایش با استفاده از پیستونی که حجم آن به اندازه حجم داخلی سیلندر

می باشد قانون ارشمیدس بررسی می شود.
شامل : دستور کار ،پایه ، ترازو ، سیلندر و پیستون و …
قیمت: ۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال

 


 

 • اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات
  مجموعه طراحی شده با استفاده از حلقه هایی با قطرهای مختلف به

اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات مختلف می پردازد.
شامل : دستور کار ،پایه ، حلقه های مختلف ، نیروسنج و …
قیمت: ۷۵۰۰۰۰۰ ریال

 


 

 • اندازه گیری جرم مخصوص وچگالی مایعات
  دراین مجموعه با مقایسه مایعات با مایعی که دارای چگالی مشخصی

می باشد، چگالی آنان مشخص می شود.
شامل : دستور کار ، پایه فلزی ، لوله U شکل و…
قیمت: ۸۱۶۰۰۰۰ ریال

 


 

 • اندازه گیری ضریب انبساط حجمی مایعات
  در این آزمایش با اندازه گیری میزان افزایش حجم مایعات در اثر گرما ، ضریب

مورد نظر اندازه گیری می شود.
شامل : دستور کار ، پایه ، پیکنومتر و …
قیمت:۶۰۸۰۰۰۰ ریال

 


 

 • مشاهده واندازه گیری نزول نقطه انجماد و …
  این آزمایش با مقایسه نقطه جوش و انجماد مواد خالص و محلولها به اثبات

افزایش نقطه جوش و نزول نقطه انجماد محلولها می پردازد.
شامل : دستور کار ، پایه ومیله ، بشر ، ارلن و …
قیمت: ۵۱۲۰۰۰۰ ریال

 


 

 • اندازه گیری ارزش آبی کالریمتر و …
  دراین مجموعه با استفاده از روابط تعادل گرمایی ، ارزش آبی کالریمتر و چند

قطعه فلزی و همچنین گرمای نهان ذوب یخ محاسبه می گردد.
شامل : دستور کار ، کالریمتر ، ترازو و …
قیمت: ۶۵۰۰۰۰۰ ریال

 


 

اندازه گیری ضریب اتمیسیته یک گاز (هوا)

 • شامل : دستور کار ،دستگاه اندازه گیری اتمیسیته
  قیمت: ۷۹۰۰۰۰۰ ریال

_____________________________________________________________________________________________________________________

اندازه گیری فشار جو

شامل: دستور کار،دستگاه اندازه گیری فشار جو

قیمت: ۷۶۰۰۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
 تحقیق قانون بویل-ماریوت بدون جیوه
شامل:دستور کار،دستگاه بررسی قانون بویل -ماریوتقیمت: ۷۹۰۰۰۰۰ ریال
______________________________________________________________________________________________________________________
انبساط ضریب حرارتی جامدات و …

شامل:دستور کار، محفظه جهت قرار گرفتن میله های مختلف ،ارلن خلاء و ….

قیمت : ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی مس
شامل: دستور کار،دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی مسقیمت: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
______________________________________________________________________________________________________________________
اندازه گیری عدد ژول به روش مکانیکی

شامل:دستور کار،دستگاه ژول مکانیکی،وزنه و ….

قیمت: ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
اندازه گیری عدد ژول به روش الکتریکی

شامل:دستور کار،کالریمتر،منبع تغذیه و …

قیمت: ۱۲۸۰۰۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
  اندازه گیری گرمای نهان تبخیر

شامل:دستور کار ، کالریمتر، ارلن خلاء و …

قیمت: ۷۰۰۰۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
  بررسی انعکاس نور و خواص آن در آئینه های تخت

قیمت: ۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
اندازه گیری فاصله کانونی آئینه های محدب و مقعر و …

قیمت: ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
  اندازه گیری فاصله کانونی عدسی های محدب و مقعر و
قیمت: ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
______________________________________________________________________________________________________________________
آزمایش دو شکاف یانگ ، دو منشور فرنل و …

قیمت: ۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال

 

______________________________________________________________________________________________________________________
  پراش:بررسی پراش با تفرق ناشی از یک شکاف و …

قیمت: ۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال

Scroll Up