فیزیک پایه یک

 

 

 


 

مجموعه وسایل اندازه گیری

 • این مجموعه جهت آشنایی دانشجویان با چگونگی کار با ابزار دقیق و محاسبه خطا طراحی شده است .

شامل : دستورکار، کولیس ، ریزسنج ، کولیس آموزشی ، گوی سنج و …..
قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 


 

آزمایش قرقره ها

 • با انجام این آزمایش دانشجویان با نحوه ساخت ماشینهای ساده واندازه گیری نیرو آشنا می شوند.

شامل : دستورکار ، پایه ، قرقره ها ، نیروسنج و ….
قیمت : ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 


 

آزمایش چرخ و محور

 • بررسی مزیت های مکانیکی در چرخ و محور

قیمت : ۵۳۲۰۰۰۰ ریال

 


 

بررسی گشتاورها و اهرمها

 • در این آزمایش جهت بررسی مقدار گشتاورهای ایجاد شده در حالتهای مختلف امکان تغییر محل تکیه گاه و محل اعمال نیرو وجود دارد.

شامل : دستورکار، پایه فلزی ، پایه های متحرک ، خط کش ، نیروسنج و ….
قیمت : ۱۲۳۰۰۰۰۰ ریال

 


 

آزمایش بررسی قانون هوک

 • این مجموعه جهت محاسبه ثابت فنر وبررسی قانون هوک و همچنین بررسی حالتهای سری و موازی فنرها طراحی شده است .

شامل : دستورکار، پایه ، نگهدارنده های مختلف ، فنرها و ….
قیمت :۵۶۰۰۰۰۰ ریال

 


 

تعادل و گرانیگاه

 • با این مجموعه امکان بررسی شرایط تعادل و محاسبه گرانیگاه اشکال مختلف وجود دارد.

شامل: دستورکار، پایه ، نگهدارنده ها ، اشکال مختلف و…
قیمت : ۴۳۰۰۰۰۰ ریال

 


 

تعادل نیروها – میزچه افق

 • در این آزمایش برآیند نیروهای مختلف در حالت افقی مورد بررسی قرار می گیرد.

شامل : دستورکار، پایه ومیزچه ، گیره ، وزنه های مختلف و ….
قیمت : ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال

 


 

تعادل نیروها – میزچه قائم

 • در این آزمایش برآیند نیروهای مختلف در حالت عمودی مورد بررسی قرار می گیرد.

شامل : دستورکار، پایه ومیزچه ، گیره ، وزنه های مختلف و ….
قیمت : ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال

 


 

سقوط آزاد و تعیین (g)

 • در این مجموعه با محاسبه زمان شروع تا پایان حرکت گلوله توسط تایمر و اندازه گیری فاصله طی شده شتاب جاذبه به دقت قابل محاسبه است .

شامل : دستورکار، پایه و میله ، سنسورها و تایمر و ….
قیمت :۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال

 


 

اندازه گیری ضریب اصطکاک در سطح افق و شیبدار

 • این مجموعه جهت محاسبه ضریب اصطکاک سطوح مختلف و بررسی وابستگی این مقدار به نیروی عمودی و… ارائه می شود .

شامل : دستورکار، سطح شیبدار ، سرنده با سطوح مختلف ، نیروسنج و …..
قیمت :۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 


 

ماشین آتوود (با تایمر الکترونیکی)

 • ماشین آتوود جهت بررسی قوانین حرکت پیشنهاد می گردد و این مجموعه با محاسبه زمان شروع تا پایان حرکت گلوله توسط تایمر و اندازه گیری فاصله طی شده شتاب جاذبه به دقت قابل محاسبه است .

شامل : دستورکار، پایه و میله ، سنسورها و تایمر و ….
قیمت :۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال

 


 

ماشین آتوود (با کرنومتر دستی)

 • ماشین آتوود جهت بررسی قوانین حرکت پیشنهاد می گردد و این مجموعه با محاسبه زمان شروع تا پایان حرکت گلوله توسط تایمر و اندازه گیری فاصله طی شده شتاب جاذبه به دقت قابل محاسبه است .

شامل : دستورکار، پایه و میله ، صفحه و حلقه ، کرنومتر و ….
قیمت :۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال

 


 

بررسی قوانین حرکت با استفاده از ریل هوا

 • با استفاده از این مجموعه محاسبه مقدار سرعت ، شتاب و بررسی قوانین برخورد با اصطکاک حداقل امکان پذیر می باشد.

شامل : ریل هوا ، پمپ هوا ، سنسورها ، تایمر و ….
قیمت :۲۰۳۵۰۰۰۰ ریال

 


 

آونگ ساده و بالستیک

 • آونگ ساده جهت محاسبه شتاب جاذبه ، بررسی قوانین برخورد الاستیک و غیر الاستیک ارائه می شود.

شامل : دستورکار، پایه ، گلوله ، کرنومتر و ….
قیمت :۹۹۰۰۰۰۰ ریال

 


 

آونگ مرکب و تعیین (g)

 • این آونگ دارای شکل نامنظم می باشد که با استفاده از تغییر محل وزنه ها (تغییر گرانیگاه) شتاب جاذبه قابل محاسبه است و همچنین قابلیت تبدیل به آونگ کاتر را دارد. شامل : دستورکار، پایه ، آونگ ، کرنومتر و ….

قیمت :۹۷۵۰۰۰۰ ریال

 


 

اندازه گیری ممان اینرسی و ممان زاویه ای

 • این آزمایش جهت محاسبه ممان اینرسی اجسام با اشکال مختلف ارائه می شود.

شامل : دستورکار، پایه ، سنسور ، تایمر ، اشکال مختلف و ….
قیمت :۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال

 


 

اندازه گیری حرکت پرتابه ای

 • این آزمایش جهت بررسی حرکت پرتابه ای با زاویه شروع صفر درجه ارائه می شود.

شامل : دستورکار،حرکت پرتابه ای ، گلوله های مختلف و ….
قیمت :۴۵۰۰۰۰۰ ریال

 

 

Scroll Up