فیزیک پایه دو

مجموع های فیزیک پایه دو شامل :

منبع تغذیه ، انواع مقاومت و خازن ، سیم های رابط و قطعات لازم جهت انجام آزمایشها می باشند.

باتری قابل شارژ ۲۴ ولت جهت استفاده در مجموعه نیروی محرکه پیل
__________________________________________________________________________________________________________________
گالوانومتر، با قابلیت اندازه گیری جریان از منفی ۳۰ تا مثبت ۳۰ آمپر
__________________________________________________________________________________________________________________
ولت متر،با قابلیت اندازه گیری اختلاف پتانسیل از منفی ۵ تا مثبت ۱۵ ولت
__________________________________________________________________________________________________________________
آمپرمتر با قابلیت اندازه گیری جریان از منفی ۱ تا مثبت ۳ آمپر
__________________________________________________________________________________________________________________
مقاومت ها،خازن ها و سیم پیچها با قابلیت اتصال سیم های رابط دارای برچسب مشخصات
__________________________________________________________________________________________________________________
مولتی متر دست دیجیتال با قابلیت اندازه گیری جریان و اختلاف پتانسیل متناوب و مستقیم
__________________________________________________________________________________________________________________
پتانسیم متر(مقاومت متغیر)۴۷۰ اهم
__________________________________________________________________________________________________________________
پل تار
__________________________________________________________________________________________________________________
قاب فلزی حامل شش رشته سیم مختلف دارای برچسب مشخصات
__________________________________________________________________________________________________________________
منب

ع تغذیه،۳ ولت ۲ آمپر

 

ردیف شرح تجهیزات قیمت سال ۹۶/ریال
______________________________________________________________________________________
۱ آشنایی با وسایل سنجش ( اندازه گیری ) ۸۲۵۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۲ اندازه گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از (اهم متر ، پل وتسون ، پل تار ، قانون اهم) ۹۶۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۳ اندازه گیری مقاومت به روش پل وتسون و پل تار ۷۱۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۴ تحقیق تجربی رابطه R=PL/s و بررسی تغییرات مقاومت ۵۰۲۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۵ تحقیق قوانین اهم و کیرشهف در مدارهای الکتریکی و اندازه گیری
مقاومت درونی دستگاههای اندازه گیری
۶۰۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۶ مطالعه قانون اهم ۷۰۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۷ بررسی قوانین کیرشهف ۱۱۳۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۸ تحقیق تجربی رابطه   C=eA/d ۱۳۰۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۹ مطالعه خازن ها و رسم منحنی شارژ و دشارژ و اندازه گیری ۸۶۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۱۰ بررسی مدار R-R , R_L_C, R_L,R_C (پدیده تشدید) ۹۶۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۱۱ بررسی مدارهای R-L-C , R-L و اندازه گیری مقاومت ۱۱۰۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۱۲ بررسی مدارهایR-C , R-R و اندازه گیری مقاومت ۹۹۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۱۳ مشاهده خطوط مغناطیسی و الکتریکی و بررسی و… ۹۹۰۰۰۰۰
______________________________________________________________________________________
۱۴ تعیین نیروی محرکه و مقاومت داخلی پیل ۴۶۰۰۰۰۰

 

Scroll Up