میکروسکوپ

میکروسکوپ سه چشمی تحقیقاتی مدل CX-40TR

عدسی های چشمی mm22

عدسی های شیئی EPlan 4,10,20,40,100

۵لنزه، منبع نور LED

قیمت: ۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال

میکروسکوپ با هد تلویزیونی

ژاپن TOPEX

مدل SMC-400

بزرگنمایی ۹۰۰X

میکروسکوپ اینورت سه چشمی بیولوژی

مدل ICX-41T

عدسی های چشمی ۲۲MM
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰PH

قیمت: ۱۱۹۰۰۰۰۰۰

_______________________________________________________________________________________________________________________

میکروسکوپ پروژکتوری

ژاپن TOPEX

مدل LSP-500

میکروسکوپ دو چشمی مدل BK-4000B

عدسی های چشمی ۱۸ mm

عدسی های شیئی E-PLAN 4،۱۰،۴۰،۱۰۰

منبع نور LED

قیمت: ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال

میکروسکوپ دو چشمی مدل BK-5000B
عدسی های چشمی ۲۰ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰
E-PLAN
منبع نور LEDقیمت: ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
_______________________________________________________________________________________________________________________

میکروسکوپ سه چشمی مدل BK-4000T

عدسی های چشمی ۱۸ mm
عدسی های شیئی E-PLAN 4،۱۰،۴۰،۱۰۰
منبع نور LED

قیمت: ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال

میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی مدل   BDS-400

عدسی های چشمی ۲۲ MM
عدسی ۲۰X LPL-PH

قیمت: ۷۶۰۰۰۰۰۰ ریال

میکروسکوپ فلئورسنت سه چشمی

مدل CX-40FL
عدسی های چشمی ۲۲ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰,۴۰،۱۰۰ فلور
۶ فیلتر
به همراه پاورسوپلای دیجیتال

__________________________________________________________________________________________________________________________
میکروسکوپ بیولوژی
دو چشمی مدل BH200-BR
سه چشمی مدل BH200-TR
عدسی های چشمی ۲۲MM
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ پلان
منبع نور LED
میکروسکوپ دو چشمی
مدل EX20-BR, EX20-TR
عدسی های چشمی تلسکوپی ۲۰ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰،۱۰۰ EPlan
منبع نور LEDقیمت: ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ سه چشمی
مدل EX30-TR
عدسی های چشمی تلسکوپی ۲۲ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰،۱۰۰ EPlan
منبع نور LEDقیمت: ۴۱۰۰۰۰۰۰ریال
__________________________________________________________________________________________________________________________
میکروسکوپ سه چشمی مدل BK-5000T
عدسی های چشمی ۲۰ mm واید
عدسی شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ E-PLAN
به همراه عدسی شیئی ۲۰X فازکنتراس،۵ لنزه
کندانسور دارکفیلد فازکنتراس
منبع نور LEDقیمت : ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ سه چشمی مدل BK-5000T2
عدسی های چشمی ۲۰ mm واید
عدسی شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰،۱۰۰EPlan
۵ لنزه
منبع نور LEDقیمت: ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ سه چشمی پلاریزان
مدل BKPOL-TR
نور عبوری
عدسی های چشمی ۲۰ mm
عدسی های شیئی ۴، ۱۰ ،۲۰ ،۶۰ پلانقیمت: ۹۶۰۰۰۰۰۰ ریال
_________________________________________________________________________________________________________________________
میکروسکوپ سه چشمی پلاریزان
مدل BKPOL-RTR
عدسی های چشمی ۲۰ mm
عدسی های شیئی ۴، ۱۰ ،۲۰ ،۶۰ پلان
نور عبوری انعکاسی قیمت: ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ متالوژی سه چشمی
مدل MIT-300
عدسی های چشمی۱۰X, 20 mm
عدسی های شیئی ۵، ۱۰ ،۲۰ ،۶۰ Plan
نور انعکاسیقیمت :۶۸۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ متالوژی سه چشمی
مدل MIT-500
عدسی های چشمی ۱۰X, 22 mm
عدسی های شیئی ۵، ۱۰ ،۲۰ ،۵۰ Plan
نور عبوری انعکاسیقیمت:۸۳۰۰۰۰۰۰ ریال
___________________________________________________________________________________________________________________________
میکروسکوپ دو چشمی مدل ۱۶۰B
عدسی های چشمی ۱۸MM 10X
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ سمی پلان
منبع نور LED
میکروسکوپ دیجیتال مدل ۱۶۰NS
دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر ، رزولوشن ۳MP
عدسی های چشمی ۱۸ MM
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ سمی پلان
منبع نور LED
میکروسکوپ سه چشمی پلاریزان
مدل SK-POL TR
نور عبوری
عدسی های چشمی ۲۰ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۶۰ EPlanقیمت: ۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال
___________________________________________________________________________________________________________________________
میکروسکوپ اینورت فلئورسنت سه چشمی
مدل XD30F-RLVO
عدسی های چشمی ۲۲ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ LPLAN
دارای دو فیلتر
همراه با پاورسوپلای دیجیتالقیمت:۳۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ سه چشمی فلئورسنت
مدل BK-FL 2
عدسی های چشمی ۲۲ mm
عدسی های شیئی ۴، ۱۰ ،۴۰ ،۶۰
دارای دو فیلتر
همراه با پاورسوپلای دیجیتالقیمت: ۷۸۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ سه چشمی فلئورسنت
مدل BK-FL 4
عدسی های چشمی ۲۲ mm
عدسی های شیئی ۴، ۱۰ ،۴۰ ،۶۰
دارای چهار فیلتر
همراه با پاورسوپلای دیجیتالقیمت: ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
__________________________________________________________________________________________________________________________
میکروسکوپ یک چشمی مدل XSP-116
عدسی چشمی ۱۸ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰ آکرومات
شارژیقیمت: ۳۲۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ یک چشمی مدل SME-F1
عدسی چشمی ۱۰X و ۱۵X
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰ آکروماتقیمت: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ مدل XSP-146
دو چشمی و سه چشمی
عدسی های چشمی ۱۸ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ پلان
منبع نور هالوژنقیمت: ۲۵۹۰۰۰۰۰ ریال
____________________________________________________________________________________________________________________________
میکروسکوپ دو چشمی
مدل N180M
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ سمی پلان
عدسی های چشمی ۱۸ mmقیمت: ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی
مدل N320-M
عدسی های چشمی ۱۰X, 22 mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ E-PLAN
منبع نور LEDقیمت: ۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی
مدل N-300
عدسی های چشمی ۱۶X – 18mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ سمی پلان
منبع نور LEDقیمت: ۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال
____________________________________________________________________________________________________________________________
میکروسکوپ متالوژی دو چشمی
مدل NJF-120A
نور انعکاسی
عدسی های چشمی ۱۸ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰ پلانقیمت: ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی
مدل NJC-160
نور انعکاسی
عدسی های چشمی ۱۰X, 22 mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰قیمت: ۸۹۰۰۰۰۰۰ ریال

 

Scroll Up