خدمات آزمایشگاهی

 • ارائه خدمات آزمایشگاهی
  • XRF
  • XRD
  • تهیه مقاطع نازک
  • تهیه مقاطع صیقلی
  • ICP
  • تفسیر آنالیزها
Scroll Up