معرفی کیت های جدید

کیت مقاومت الکتریکی سنگها و کانیها

 

طبق سرفصل کتاب آزمایشگاه علوم تجربی ۲. در این کیت ۴ نمونه کانی مگنتیت، گالن، هالیت و کلسیت، به همراه یک قطعه سنگ گرانیت و یک دستگاه مولتی متر قرار دارد.

 

 
کیت گسل  
کیت کانی های مشابه و همرنگ

 

طبق سرفصل کتاب آزمایشگاه علوم تجربی ۲ در این کیت ۵ نمونه کانی کلسیت باریت کوارتز فلوئوریت و ژیپس به همراه قطره چکان اسید کلریدریک و قطعه شیشه ای جهت شناسایی کانی ها از یکدیگر تعبیه شده است.

 

 
نقشه های توپوگرافی به تفکیک شهرها و مناطق کشور

 

 
نقشه های زمین شناسی به تفکیک شهرها و مناطق کشور

 

 
کیت چشمه

 

مقیاس زمان زمین شناسی

 

دفترچه رسم نیمرخ توپوگرافی که هدف از آن رسم برش عرضی از عوارض و ناهمواریهای سطح زمین است.

 

 

Scroll Up