معرفی کیت های جدید

کیت های متوسطه اول (پایه هشتم)
کیت شناسایی کانی ها قیمت این کیت که شامل ۶ کانی از معادن ایران می باشد ۱۲۰/۰۰۰ تومان است.
کیت شناسایی سنگ ها قیمت این کیت که شامل ۱۰ سنگ از معادن ایران می باشد ۱۵۰/۰۰۰ تومان است.
 کیت های متوسطه دوم
کیت مقاومت الکتریکی سنگها و کانیها

 

طبق سرفصل کتاب آزمایشگاه علوم تجربی ۲. در این کیت ۴ نمونه کانی مگنتیت، گالن، هالیت و کلسیت، به همراه یک قطعه سنگ گرانیت و یک دستگاه مولتی متر قرار دارد.

قیمت:۲۰۰/۰۰۰ تومان

 

 
کیت گسل

قیمت:۱۲۰/۰۰۰ تومان

 
کیت کانی های مشابه و همرنگ

 

طبق سرفصل کتاب آزمایشگاه علوم تجربی ۲ در این کیت ۵ نمونه کانی کلسیت باریت کوارتز فلوئوریت و ژیپس به همراه قطره چکان اسید کلریدریک و قطعه شیشه ای جهت شناسایی کانی ها از یکدیگر تعبیه شده است.

قیمت:۱۵۰/۰۰۰ تومان

 

 
نقشه های توپوگرافی به تفکیک شهرها و مناطق کشور

قیمت:۵۰/۰۰۰ تومان

 
نقشه های زمین شناسی به تفکیک شهرها و مناطق کشور

 قیمت:۶۰/۰۰۰ تومان

 
کیت چشمه

قیمت:۴۵۰/۰۰۰ تومان

 

مقیاس زمان زمین شناسی

قیمت:۴۰/۰۰۰ تومان

دفترچه رسم نیمرخ توپوگرافی که هدف از آن رسم برش عرضی از عوارض و ناهمواریهای سطح زمین است.

 قیمت:۴۰/۰۰۰ تومان

  به مبالغ بالا ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

 

Scroll Up