کیت های آموزشی زمین شناسی

  • طراحی کیتهای جدید آموزش زمین شناسی
  • بازاریابی خارجی برای کیتهای تولیدی با توجه به تنوع کانیها و سنگهای ایران
Scroll Up