کیت های آموزشی زمین شناسی

مرکز مطالعات و خدمات تخصصی زمین‌شناسی جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، اقدام به طراحی و تولید کیتهای آموزشی زمین‌شناسی به منظور انتقال بهتر مفاهیم مربوط به سنگ، کانی و فسیل نموده است. این مجموعه شامل ۶ جعبه می‌باشد: قیمت کل مجموعه ۶۰۰/۰۰۰ تومان(ضمنا ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت اضافه می شود)

شناسایی کانی‌ها:  شامل ۲۴ قطعه کانی طبیعی که هر ۴ عدد کانی، یکی از خواص کانیها از قبیل رخ، رنگ، رنگ‌خاکه، سختی، وزن مخصوص و جلا را آموزش می‌دهد.  
طبقه‌بندی کانی ها:  شامل ۲۰ قطعه کانی طبیعی از معادن کشور که بر اساس کانیهای دگرگونی، کانیهای آذرین و کانیهای رسوبی طبقه‌بندی شده است.  
سنگ‌های آذرین:  شامل ۱۲ قطعه سنگ آذرین طبیعی که بر اساس نمودار باون و نوع و بافت سنگهای آذرین طبقه‌بندی شده‌اند.  
سنگ‌های رسوبی:  شامل ۱۹ قطعه سنگ رسوبی طبیعی که از معادن کشور تهیه شده است و بر اساس سنگهای رسوبی تخریبی، شیمیایی، کربناته و سوختی طبقه‌بندی شده‌اند.  
سنگ‌های دگرگونی:  شامل ۱۱ قطعه سنگ دگرگونی است که بر اساس وجود شیستوزیته و یا نبود شیستوزیته و سنگ مادر و سنگ حاصل از آن طبقه‌بندی شده است.  
شناسایی فسیل:  شامل ۶ قطعه فسیل از دورانهای مختلف زمین‌شناسی است.  
کتابچه راهنما و بروشور مربوط به کیتها  

وسایل تشخیص کانی ها شامل چینی بدون لعاب، تیغه شیشه ای، تیغه فولادی، آهنربا و اسیدکلریدریک ۵% به همراه ۶ جعبه مجموعه می باشد.

Scroll Up