فعالیتهای اکتشافی و زمین شناسی

  • مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
  • پی جویی و اکتشاف مواد معدنی
  • انجام اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی
  • تهیه نقشه های معدنی و زمین شناسی در مقیاسهای مختلف
  • انجام مطالعات زمین شناسی نظامی
Scroll Up