بالا دستی اکتشاف نفت

  • تهیه مقاطع نازک برای پژوهشکده شرکت نفت سال ۸۱
  • تهیه مقاطع نازک برای شرکت سابن سال ۸۴
  • تهیه مقاطع نازک برای شرکت پیدکس سال ۸۵
  • تهیه مقاطع نازک برای شرکت زرلب سال ۸۶
Scroll Up