حوزه GIS و RS

  • تهیه اطلس ۶۰۰ برگی ، زمین شناسی دریایی خلیج فارس برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  • تهیه اطلس ۷۰ برگی ، زمین شناسی دریاچه مهارلو برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  • ارائه خدمات GIS در تهیه نقشه های معدنی (بخش خصوصی)
Scroll Up