خدمات آموزشی

  • برگزاری کلاسهای آموزشی GIS و سنجش از دور(RS )
  • برگزاری کلاسهای آموزشی تهیه مقاطع نازک
  • برگزاری کلاسهای آموزشی گوهرشناسی (سنگهای رنگی، الماس، تراش،طراحی)
Scroll Up