فروش کیت ها

  • فروش به مدارس ایرانی خارج از کشور
  • فروش به شرکت صنایع آموزشی
  • فروش در مدارس سراسر کشور
  • تجهیز آزمایشگاه زمین شناسی دانشگاه پیام نور لرستان
Scroll Up