جغرافیا و سیاست در فضای متغییر جهانی

جغرافیا و مخصوصاً جغرافیای سیاسی در حال حاضر محل تحول و دگرگونی شده و مفاهیم آن نسبت به گذشته متحول شده است. فضای مجازی، فناوری های جدید، فشردگی فضا و مکان، نرم افزارهای جدید، انقلاب اطلاعات و ارتباطات، فناوری حمل و نقل و… ما را با فضای متفاوتی رو برو کرده است که تغییرات مهم و بنیادینی در حوزه ها و عرصه های مختلف همانند فرهنگ، اقتصاد، سیاست، محیط زیست، اجتماع، روابط انسانی و غیره بوجود آورده است. در این زمینه، بحث مفاهیم ماندگار در جغرافیای سیاسی منجمله سرزمین، ملت، حکومت، کشور و… در دوران کنونی که عصر حاکمیت فضای مجازی، فشردگی مکان و زمان، جهانی شدن و غیره است؛ درمحافل علمی وسیاسی توجه محققین را به خود جلب کرده است. واقعیت آن است که دیدگاه های اغلب متناقضی نسبت به این مفاهیم که از پایه های مهم والبته اصلی علم جغرافیاست، وجود دارد.

این کتاب نوشته محمد رئوف حیدری فر می باشد.

Scroll Up