دستوالعمل آموزشی تکثیر و پرورش مصنوعی ماهی کپور

کتاب «دستوالعمل آموزشی تکثیر و پرورش مصنوعی ماهی کپور» ترجمه جلیل بدراقی، بهناز باقری، حسین نوروزی مقدم از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی منتشر شد.

این کتاب درباره نحوه پرورش ماهی خوراکی کپور در استخر مصنوعی می باشد. جزوه حاضر در انتشارات فائو تهیه شده است. تصاویر این جزوه از کارهای منتشر شده لیزلو هوروت ۴ استاد اصلی نویسندگان برداشت گردیده است. اگرچه تصاویر کامل و قابل فهم عملی است اما به منظور فراهم کردن درک بیشتر مطالب تصاویر سیاه و سفیدی از سایر منابع فراهم شده است. همچنین منابع جداول و متن های آورده شده، به طور دقیق بیان شده است

Scroll Up