نظارت‌های بهداشتی و ایمنی (HSE) در محیط‌های دانشگاهی

شناخت و استقرار بیشتر فرهنگ و اصول مقتضی ایمنی و سامت در محیطهای دانشگاهی الزام و ضرورتی انکارناپذیر است که بر این اساس،کاهش بار مادی و معنوی قابل ملاحظه حوادث و بیماریهای

ناشی از کار، نقص عضو و معلولیت، از کار افتادگیها و در نهایت فرصت های از دست رفته در محیط های آموزشی، پژوهشی و شغلی را فراهم خواهد ساخت. کیست که نداند این فرهنگ سازی بعد از ورود دانش آموختگان به محیط های شغلی و کاری، نقش بی بدیل خود را در ارتقای ایمنی وسلامت آن محیطها نیز اعمال خواهد کرد.این کتاب با هدف آشنایی با این رویکرد چاپ شده است.

نویسندگان این کتاب یوسف مقدس تبریزی،زهرا شریفی اسدی،آسیه سفیری و همایون سلحشورفرد می باشند.

Scroll Up