گروه آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت


با توجه به بخشنامه‏های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص معرفی مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی به عنوان مراکز مجاز برگزاری دوره‏های آموزشی ضمن خدمت ، این گروه آموزشی نسبت به ارائه خدمات آموزشی به کارکنان محترم دولت بر اساس بخشنامه‏های زیر اقدام می‏نماید:

  •  بخشنامه‏های شماره 203222/1903 مورخ 3/11/81 و 85791/1903 مورخ 7/5/82 در خصوص برگزاری دوره‏های آموزشی مهارت‏های هفت گانه (ICDL)
  •  بخشنامه شماره 96358/1803 مورخ 21/5/82 در خصوص آموزش دوره‏های عمومی کارکنان دولت (آموزش‏های فرهنگی و اجتماعی و آموزش توانایی‏های عمومی )
  •  بخشنامه شماره 47861/1803 مورخ 24/3/85 در خصوص برگزاری دوره‏های آموزشی یازده رشته شغلی (حسابدار- ذیحساب – بازرس – حسابرس- کارشناس و کاردان امور اداری - کارشناس و کاردان روابط عمومی- مسئول گزینش – کارشناس و کاردان حقوقی