ردیف

نام

نام خانوادگی

رسته استخدام- مرتبه

تحصیلات

رشته تحصیلی-گرایش

1

سعید

میرزایی

هیات علمی- استاد

دکترای تخصصی

ژئوفیزیک- الکترومغناطیس

2

جلیل

بدراقی

هیات علمی- استادیار

دکترا ی تخصصی

بیوفیزیک

3

ندا

سلطانی

هیات علمی- استاد

دکترا ی تخصصی

زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی

4

اقدس

بنایی

هیات علمی- استادیار

دکترا ی تخصصی

بیوفیزیک

5

سید محمد

زمانزاده خسرقی

هیات علمی- استادیار

دکترا ی تخصصی

زمین شناسی-رسوب شناسی

6

هادی

تابانی

هیات علمی- استادیار

دکترای تخصصی

شیمی- تجزیه

7

کمال

خدائی

هیات علمی- استادیار

دانشجوی دکتری

زمین شناسی- هیدژولوژی

8

امینه

زینالی قایش قورشاق

هیات علمی- مربی

دانشجوی دکتری

بیوفیزیک

9

وحید

غفوری

هیات علمی- مربی

دانشجوی دکتری

مهندسی الکترونیک-فناوری نانو

10

علی

ابوالحسنی سورکی

هیات علمی- مربی

دانشجوی دکتری

زیست شناسی- میکروبیولوژی

11

نسیم

حیدریان

هیات علمی- مربی

دانشجوی دکتری

زمین شناسی- اقتصادی

12

فرهاد

اسدیان

هیات علمی- مربی

دانشجوی دکتری

زمین شناسی- هیدژولوژی

13

راحله

هاتفی

هیات علمی- مربی

دانشجوی دکتری

زمین شناسی-زیست محیطی

14

اردشیر

پورشعبان

هیات علمی- مربی

دانشجوی دکتری

زمین شناسی- اقتصادی

15

سیده مهری

جوادی

هیات علمی- مربی

دانشجوی دکتری

مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی

16

محمد حسن

توکل

کارشناس پژوهشی

دانشجوی دکتری

جغرافیا-ژئومورفولوژی

17

حسین

رضازاده

کارشناس پژوهشی

دانشجوی دکتری

آمار

18

ابراهیم

سفیداری

کارشناس پژوهشی

دانشجوی دکتری

زمین شناسی- نفت

19

علی اکبر

شهسواری

هیات علمی- استادیار

فوق لیسانس

زمین شناسی- هیدژولوژی

20

زهرا

کاظمی زاده

هیات علمی- استادیار

فوق لیسانس

شیمی - آلی

21

میترا

پارسا

هیات علمی- مربی

فوق لیسانس

مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی

22

مهدی

بلفیون

هیات علمی- مربی

فوق لیسانس

زیست شناسی-میکروبیولوژی

23

لادن

بافته چی

هیات علمی- مربی

فوق لیسانس

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

24

ناهید

پارسافر

هیات علمی- مربی

فوق لیسانس

فیزیک-حالت جامد

25

کامران

ملابخشی

کارشناس پژوهشی

فوق لیسانس

مهندسی انرژی- سیستمهای انرژی

26

سمیه

حیدری

کارشناس پژوهشی

فوق لیسانس

مهندسی نفت-پژوهش مهندسی نفت

27

منا

کاشانچی

کارشناس پژوهشی

فوق لیسانس

مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی گیاهی

28

هوشنگ

مهرابی

کارشناس پژوهشی

فوق لیسانس

زمین شناسی-رسوب شناسی

29

مهران

کلهری

کارشناس پژوهشی

فوق لیسانس

مهندسی معدن- ژئومکانیک

30

محدثه

خواجه زاده

کارشناس پژوهشی

فوق لیسانس

زیست شناسی-  سلولی و مولکولی

31

نسرین

سقازاده

مدیر مرکز تجهیزات آزمایشگاهی

فوق لیسانس

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری

32

بتول

جان جانه

کارشناس پژوهشی

فوق لیسانس

زمین شناسی- هیدژولوژی

33

بهناز

باقری

کارشناس پژوهشی

فوق لیسانس

مهندسی منابع طبیعی-شیلات

34

فاطمه

نظری

هیات علمی- مربی پژوهشیار

لیسانس

شیمی - محض

معرفی کتاب ها و نشریات
مدیریت محیط زیست روستایی
کتاب «مدیریت محیط زیست روستایی» تالیف دکتر سعید میرزایی و همکاران از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی منتشر شد
ادامه...