مرکز خدمات تخصصی سیستم ها ، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی 

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی سال 1370 با هدف تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و آموزشی و رفع نیاز به خرید از شرکتهای خارجی تاسیس شد.
در حال حاضر این مرکز توانایی تولید 53 مجموعه آزمایشگاهی در زمینه مکانیک ، الکتریسیته و مغناطیس ، نور ، حرارت و سیالات رامطابق سرفصلهای شورایعالی برنامه ریزی را دارد.
در زمینه سکوبندی با بهره گیری از تجربیات کارشناسان و اعضاء هیئت علمی این واحد توانایی طراحی و تولید سکوها مطابق با نیاز کاربران را دارد.